2021. évi 5% áfa új ház építésénél

Öröm hír mindenkinek. 5% építési adó minden új építésű házra.

2020. évi törvény javaslat – egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 26. § (1a) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

50. A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert (kivéve az 59. pont szerinti lakást)

51. A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert

Részletes indokolás

  1. §

A módosítás a családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevő, gyermekes családok számára mind új, mind használt lakás vásárlása esetén a forgalmi értéktől függetlenül teljes illetékmentességet biztosít.

Abban az esetben, ha a vagyonszerző kizárólag megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vált jogosulttá az illetékmentességre, azonban a családi otthonteremtési kedvezmény fejében vállalt gyermek vagy gyermekek egyike sem születik meg, és emiatt a kedvezményt vissza kell fizetni – avagy a gyermekvállalási határidő letelte előtt a vagyonszerző önkéntesen, vagy egyéb okból (pl. válás miatt) azt visszafizeti –, az állami adóhatóság az erről való tudomásszerzést követően intézkedik a visszterhes vagyonszerzési illeték kiszabása iránt, immár a mentességi szabály figyelmen kívül hagyásával. Ekkor az adóhatóság az illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló forgalmi értéket tekinti az illeték alapjának, az illetéket pedig szintén az illetékkötelezettség keletkezése napján hatályos illetékmértékkel számítja ki.

Nem kell az illetékelőnynek megfelelő illeték-összeget megfizetni akkor, ha a családi otthonteremtési kedvezményben részesülő egészségügyi ok miatt nem képes teljesíteni a gyermekvállalási feltételt (a kedvezményben részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg a gyermekvállalás)

  1. §

Annak érdekében, hogy az elévülés az illeték utólagos kiszabását ne akadályozza, a javaslat szerint az illeték megállapítására vonatkozó jog a visszafizetése vagy a hatóság visszafizetésről szóló döntése véglegessé válása naptári évének utolsó napjától számított 5 éven belül évül el.

  1. §

A módosításokat a 2021. január 1-jét követően kelt adásvételi szerződés alapján megvásárolt ingatlanokra vonatkozó vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, míg a korábban kötött szerződésekre az akkor hatályos rendelkezés a hatályvesztését követően is alkalmazandó marad.

  1. §

Az új kedvezménnyel együtt a javaslat hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, mely alapján a lakásvásárláshoz igénybe vett állami támogatás – a családi otthonteremtési kedvezmény mellett más, kifutó, a gyakorlatban már igénybe nem vehető lakáscélú kedvezmények – összegével csökkenthető az illeték alapja. Így e szabályt a 2021-ben vagy azt követően kötött ügyletekben már nem lehet alkalmazni.

Ezzel együtt az új lakásvásárláshoz kapcsolódó mentesség értékhatárát sem növeli a 2021. január 1-jén vagy azt követően megkötött szerződések esetén a lakásvásárláshoz igénybe vett állami támogatás összege.

  1. §

A javaslat értelmében a Kormány otthonteremtési és családvédelmi programjába illeszkedően az új lakóingatlanok értékesítésére 2021. január 1-jétől ismét az 5%-os kedvezményes adómérték alkalmazandó. E rendelkezést a 2021. január 1-jén vagy azt követően teljesített ügyletekre kell alkalmazni. A 2020. év során teljesített ügyletek esetében alkalmazandó adómértéket az 5%-os kulcs 2019. december 31-ei kivezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabály alapján kell meghatározni.

  1. §

A lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5%-os áfakulcs 2022. december 31-ei kivezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabály rendezi, hogy mely feltételek esetén alkalmazandó a kedvezményes adómérték 2026. december 31-ig: ha az építési engedély legkésőbb 2022. december 31. napján véglegessé vált, vagy az építését ezen időpontig bejelentették az egyszerű bejelentés szabályai szerint.

  1. §

Rendelkezés az Áfa tv. 3. számú mellékletének módosításáról, amely meghatározza a lakóingatlanok értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os áfakulcs alkalmazási hatályát.

A javaslat értelmében új ingatlan értékesítésére – ha többlakásos lakóingatlan esetében a 150 négyzetméter hasznos összes alapterületet nem haladja meg, egylakásos családi házak esetében pedig a 300 négyzetméter hasznos összes alapterületet nem haladja meg –kedvezményes 5%-os adómérték alkalmazandó. Az áfa szabályok értelmében újnak minősül az ingatlan, ha annak használatbavétele még nem történt meg, vagy a használatbavétele megtörtént, de a használatbavétel és az értékesítés között még nem telt el két év.

A rozsdaövezeti akcióterületek kijelölését követően nem tartozik e rendelkezés hatálya alá azon lakásoknak az értékesítése, amelyek e területen találhatóak. Ezen értékesítések az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 59. sora alapján tartoznak az 5%-os adókulcs hatálya alá.

…és a legfontosabb információ

  1. §

A javaslat hatályon kívül helyezi a lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5%-os kulcs 2019. december 31-ei kivezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabályt, tekintettel arra, hogy 2021. január 1-jétől a lakóingatlanok értékesítése ismét az 5%-os adókulcs hatálya alá tartozik.

A javaslat értelmében az új lakóingatlanok értékesítésére az 5%-os kedvezményes adómérték átmeneti ideig, 2022. december 31-éig vonatkozik.

Tehát: ha 2021 tavasz végén, nyár elején szeretne családi házat építtetni és a legjobb kivitelezőkkel dolgozni, akkor már most érdemes építésztervezői szerződést kötni és még ebben az évben előszerződést kötni. Ha előszerződést köt, attól még készülhet 5%-os áfa tartalommal az új otthon, hiszen a végleges szerződés 2021. január hónapban aktivizálják a felek közös akarattal.